گروه آموزشی دانش آفرینان ابن سینا

ضلع جنوب غربی میدان انقلاب ساختمان درمانگاه اسفند واحد۵