برخی از کارگاههای برگزار شده
کارگاه رفتار شناسی DISC
کارگاه رفتار شناسی DISC
کارگاه رفتار شناسی DISC
کارگاه بهبود روابط زوجین
کارگاه رفتار شناسی DISC
کارگاه تربیت فرزندان
کارگاه بازاریابی در روانشناسی
کارگاه طرحواره درمانی
کارگاه غنی سازی روابط زوجین
کارگاه خلاقیت
کارگاه مهارتهای زوجی و زناشویی
کارگاه رفتار شناسی DISC
کارگاه خلاقیت
کارگاه مهارتهای زوجی و زناشویی
کارگاه تربیت جنسی کودکان
کارگاه توانمندسازی کودکان
کارگاه تحلیل رفتار متقابل
کارگاه مهارتهای عملی مشاوره
کارگاه سکس تراپی
کارگاه مهارتهای عملی مشاوره
کارگاه سلامت جنسی
کارگاه فن بیان
کارگاه اختلال جنسی
کارگاه مهارتهای پایه مشاوره